Spørreundersøkelse om sikkerhet i ambulanse og brukerundersøkelse om NødnettForhåndsvis

Spørreundersøkelse

Bakgrunn

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og ambulansetjenesten anser bilkjøring generelt og utrykningskjøring spesielt som risikofylt.

Gjennom flere år har det blitt arbeidet på flere arenaer nasjonalt for sikrere ambulansekjøretøy og for å høyne ambulansesikkerheten.
Den nasjonale ulykkesgruppen for ambulanseulykker i Statens Vegvesen har jobbet med sikkerhet i ambulanse og analysert alle alvorlige ambulanseulykker i Norge fra 2009 fram til 2017 da gruppen ble lagt ned.
Det har vært gjennomført flere kartlegginger og gjort ulykkesanalyser - med fokus på erfaringsdeling og læring av funn etter ulykker.

I 2012 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å kartlegge sikkerhetskulturen i ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus (publisert i Ambulanseforum 3/2013) og nå ønsker NAKOS å utføre en tilsvarende nasjonal undersøkelse.

På bakgrunn av svarene i undersøkelsen vil man kartlegge status pr 2018, og lage en plan for det videre arbeidet for å få en sikrere utforming av ambulansepåbygg og bruk av ambulansekjøretøyene.

Resultatet av undersøkelsen vil bli publisert som en egen rapport her i NAKOS-portalen og trolig bli grunnlag for en artikkel (f.eks i Ambulanseforum).
I tillegg vil funnene bli formidlet til helseforetakene slik at dette kan tas med i arbeidet med utforming av kravspesifikasjoner for fremtidens ambulanser.
Din deltakelse er viktig for å påvirke din arbeidsplass i fremtiden.


I tillegg ønsker Helsedirektoratet å gjennomføre en kartlegging av opplæring og bruk av nødnett ved landets ambulansetjenester. Dette gjør man nå fordi alle landets ambulansetjenester har implementert nødnett og har nå erfaring med bruk.

Spørsmål eller innspill vedr. undersøkelsen sendes til: geen@ous-hf.no

Helsedirektoratet oppfordrer målgruppen til å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen er helt anonym og frivillig.