Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) skal være med på å sikre kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor akuttmedisinen.

NAKOS skal bidra med forskning og fagutvikling innen fagfeltet. Dette innebærer forskning i egen regi og å bidra til forskning og fagutvikling i andre miljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. Kompetansetjenesten forutsettes å følge internasjonal fagutvikling og ved behov bidra til etablering og kvalitetssikring av nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale medisinske kvalitetsregistre innenfor fagområdet.

NAKOS er en del av Avdeling for forskning og utvikling (FoU), Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF.


Fra "Forskrift om landsfunksjoner, regionsfunksjoner og kompetansesenterfunksjoner":

§ 5 Kompetansesenterfunksjoner
Kompetansesenterfunksjoner utføres ved ett eller flere av landets regionsykehus. Medisinske kompetansesentre skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av kompetanse innen et særskilt område.

Et medisinsk kompetansesenter skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av kompetanse innen et særskilt område. Et kompetansesenter har et særskilt ansvar for å drive forskning, videreutvikle fagfeltet, drive veiledning overfor andre sykehus og undervisning innen grunnutdanning, videreutdanning og eventuelt etterutdanning

Fra grunnlagsdokumentet for NAKOS ved statlig overtakelse i 2003 – oppgaver:
”Senteret skal arbeide med undervisning, forskning og kvalitetsprosedyrer innen området akuttmedisin utenfor sykehus. Det skal kunne fungere som en rådgiver innenfor feltet for sentrale helsemyndigheter og andre som har behov for det”. ”Arbeidet skal baseres på en nettverksmodell”.Historikk:

 • NOU 1998:9 ”Hvis det haster”. Akuttutvalget anbefalte at det ble etablert et nasjonalt kompetansesenter for legevakt, ambulanse- og luftambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste.

 • St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap: ”Departementet vil opprette et nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin for å styrke kompetansen og koordinere ressurser innen akuttmedisin”.

 • November 2000: Norsk akuttmedisinsk kompetansesenter (NAKOS) ble etablert, finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 • November 2003: Senteret ble overlevert Staten ved Ullevål universitetssykehus. Nytt navn (akronym ble beholdt): Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Senteret ble organisatorisk plassert i Prehospital divisjon.
 • 2008-09: NAKOS reorganiseres og flytter inn i nye lokaler ved Ullevål universitetssykehus den 01.09.09.


Referansegruppe 2012 - 2014:

 • Helse Nord RHF: David Nystad, vara: Terje Lillegård

 • Helse Midt –Norge RHF: Oddvar Uleberg, vara: Kirsten Mo Haga

 • Helse Sør-Øst RHF: Henrik Faarup, vara: Martin Østensvig

 • Helse Vest RHF: Olav Eielsen

 • Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom): Kristine Dreyer, vara: Egil Bovim

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin: Steinar Hunskår, vara: Erik Zakariassen

Senast ändrad: lördag, 22 februari 2014, 13:55