Trenger du en fagportal?NAKOS ønsker å tilby plass i portalen for de tjenester som måtte ønske dette.

Hva innebærer det?
Portalen vi benytter er basert på Moodle som er en av verdens største læringsportaler bygget opp som sk Open Source.
Den er hosted utenfor sykehusene og fritt tilgjengelig via internett.

Vi har erfaring gjennom tre år med denne løsningen og har jobbet med portaler som Luftambulanseportalen (LA lørenskog), Ambulanse1 (Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus), Momportalen (Benyttes av 5 HF i 4 helseregioner) og Pasienttransportskolen (Pasienttransportavdelingen ved OUS/ UUS).


Styrker ved portalen:
 • Støtter moderne metoder for nettbasert læring
 • Støtter utstrakt bruk av gruppehåndtering
 • Støtter informasjon og kommunikasjon både synkront og asynkront
 • Alle muligheter til å etablere lukkede områder med lokal administrasjon
 • Håndterer både nettbaserte resultater og oppmøtebaserte resultater
 • Støtter sertifiseringsordninger med flere elementer (-også asynkrone aktiviteter)
 • Har en kraftig rapportgenerator
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Lav terskel for administrator- oppstart
 • Alle muligheter for deling av kurs og annet innhold
 • Gir mulighet for integrasjon mot andre portaler med samme plattform og det er interessant da DNLF, NRR, SNLA, Laerdal Medical og Pasientreiser ANS alle bruker samme løsning.

Videre utvikling:
 • Portalen vil videreutvikles som et verktøy for å ivareta myndighetskravene som stilles til kontroll og kvalitetssikring av de akuttmedisinske tjenester som tilbys befolkningen.
 • Om ca ett år vil vi kunne konvertere til neste versjon av Moodle som representerer et nytt kvantesprang når det gjelder fleksibilitet og grafisk grensesnitt.
 • Hjelpeverktøy for administratorer utvikles slik at det skal bli enklere å administrere lokale områder.
 • Det skal jobbes med å lage administrator-/ utviklersamlinger for ressurspersonene i portalen

Hvordan komme igang?

Dersom man ønsker et område for utveksling av informasjon, samhandling rundt et prosjekt eller tilsvarende, er dette fort gjort å sette opp.
Det samme gjelder administratoropplæring til dette slik at du selv administrere ditt område. I en oppstart vil NAKOS bidra med 4- 8 timer administratoropplæring som er nok til å komme igang.
Etter dette er hjelpen aldri mer enn en telefon unna.


Formalia:

 • Når det gjelder formaliteter vil vi at du/ dere skriver under på en intensjonsavtale. Denne inneholder i korte trekk en erklæring om hvordan dere skal håndtere persondata for egne brukere. Dette er regulert i myndighetskrav og kontrolleres av datatilsynet så denne er viktig.
 • Videre er det en forutsetning at brukere av portalen deler innhold som er av interesse for andre. Dette kan være felles spørsmålsdatabaser, kurskonsepter, AV- innhold etc... Det er selvfølgelig at elementer ved denne type deling beholder sitt særpreg mht logoer, rettigheter etc slik at alle får cred for sitt bidrag.
 • Deltagere rundt prosedyresamarbeid og andre støre prosjekter må kunne stille en person 1- 2 dager pr år til en revisjons-workshop arrangert av NAKOS. Utover dette skal det ikke være direkte kostnader ved å ta portalen i bruk.

Hvilke avklaringer må du ta før du tar portalen i bruk?
 • Gå igjennom vår avtaletekst og ROS- analyse rundt den løsningen for å se om du er tilfreds med denne.
 • Gjør også et valg i forhold til at portalen er frittstående utenfor sykehusnettene. Dette innebærer at det ikke er integrasjoner mot personaldatasystemer etc i sykehusene.
 • Løsningen støtter imidlertid data ut, slik at tjenester som ønsker å eksportere data ut fra portalen og inn i egne systemer har denne muligheten.
 • Utgifter til dette må den enkelte tjeneste dekke selv.
Senast ändrad: lördag, 22 februari 2014, 13:55