NAKOS/ SNLA 2010- 2011


Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

A. Den multitraumatiserte pasient – Hvilken betydning har de krefter som oppstår under en trafikkulykke, og bruk av sikkerhetsutstyr, på skadeomfanget til pasientene i bilen

Målsettingen med prosjektet er å fremme fag og forebygge skade og død. Tema som prehospital samhandling, logistikk og dokumentasjonskvalitet er sentralt. Videre vil type ulykke, vær/føreforhold, type og alder på bil, løse gjenstander, pasientens plassering i bil, samt beltebruk være tema for dette prosjektet.

01.12.2004-01.06.2012

trine.staff@snla.no


Tilgrensende arbeidsområder:

1. Dokumentasjon av kjernevariabler- en retrospektiv studie av prehsopital dokumentasjon fra 189 trafikkulykker

Vi jobber med å kartlegge dokumentasjonskvalitet i ett kjernesett av samsvarsvariabler (politi, AMK og ambulanse) samt variabler relevant for kartlegging av pasientenes fysiologiske status.

01.12.2004-31.01.2005


2. Forskning i prehospital virksomhet- etiske implikasjoner

Det er uungåelig å bedrive forskning i prehospital virksomhet uten å komme inn på tema som tillatelser/konsesjoner (tidsbruk vs økonomi til å drifte prosjekter), tilgang til forskning for eksterne aktører (utenfor helseforetak)B. ”Overføring av traumepasienter til regionalt traumesenter” (arbeidstittel)

Hensikten med dette prosjektet er å studere morbiditet og mortalitet hos pasienter som er overført til OUS-Ullevål

Kjenner ikke til om denne er bestemt ennå. Bygger på data fra traumeregisteret på Ullevål

Thomas.kristiansen@snla.no

C. ”RTS variablers betydning for traumepasienters overlevelse” (arbeidstittel)

Hensikten med dette prosjektet er å innføre utfylling av RTS variablene som standard for en gitt ambulansetjeneste. En ønsker videre å studere effekten av RTS kartlegging for triagering av pasienter og derved for dets betydning for overlevelse

Datainnsamling pågår

Kjenner ikke til eksakt tidsrom

Marius.rehn@snla.no

D. TAS3

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle en nasjonal standard for katastrofetriage

Kjenner ikke til eksakt tidsrom

Marius.rehn@snla.no

E. Barneulykkeprosjektet (arbeidstittel)

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom RMI og OUS- Ullevål. Dette er et spin-off prosjekt og har sin opprinnelse i arbeidet med prosjektet” den multitraumatiserte pasient.” Hensikten er å studere samspill mellom risikofaktorer og alvorlig skade og død hos barn i bil.

Datainnsamling nylig påbegynt. Varer minimum to år.

Ms.martinsen@medisin.uio.no


Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55