Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Klik på http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64-linket for at åbne materialet.