Ressurser og linker

 

Vedtektene

Protokoll

Datasett

Skjema AMK, ambulanse og inne på sykehus

Hvordan opprette et lokalt register (mal)?

Gode helseregistre- bedre helse

Servicemiljø for kvalitetsregistre

Beskrivelse av dette registeret

 

SKDE
Kvalitetsregistre.no
Om hjerte- karregisteret
Hjerte-og karregisterforskrift
Myndighetskrav (LHP 26)

Tidsskriftet om stansdata
Larynxstube ved stans
Kompresjonskvalitet vs tid

Kontaktinformasjon

Ingvild Tjelmeland
Leder
Telefon: 95801490
 

 

Bakgrunn

Helsevesenet får store utfordringer i årene som kommer. Kombinasjonen av flere pasienter og økende krav til kvalitet, kunnskap, brukermedvirkning og prioritering krever nye løsninger. Det er nødvendig å vite hvor mange som får hjertestans hvert år. Under innsamling av disse data er det viktig å se på hvilken behandling som gir effekt og hvilke det ikke er verd å satse på. Et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister på hjertestans vil kunne forbedre kvaliteten på behandlingen.

Inklusjonskriterier

Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor og inne på sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av helsepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i registeret. Dette innebærer at pasienter med hjertestans der det ikke startes noen form for behandling, hverken av tilskuer eller helsepersonell, ikke skal inkluderes. Med behandling menes basal eller avansert HLR. Det er tilstrekkelig at noen har startet med brystkompresjoner for at pasienten skal inkluderes. Pasienter som har sirkulasjon når akuttmedisinsk personell ankommer, men som i følge tilskuer ikke hadde tegn på sirkulasjon på et tidligere tidspunkt, skal inkluderes.

Datainnsamling uten samtykke

Hjerte- kar registeret kan, når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål, uten samtykke fra den registrerte, inneholde opplysninger fra Det sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. Når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål kan kvalitetsregistrene inneholde flere og mer detaljerte opplysninger om sykdommen og helsehjelpen (Hjerte- og karforskriften § 1-4). Norsk hjertestansregister kan på bakgrunn av denne forskriften samle inn opplysninger om pasienter som får hjertestans uten samtykke fra pasienten.

Fagråd

Registeret har et fagråd bestående av 9 medlemmer, som er faglig rådgivende for Folkehelseinstituttets endelige beslutninger for registeret. Fagrådet oppnevnes med følgende sammensetning:

·      1 representant fra hver av de fire helseregionene

·      1 representant fra Norsk Cardiologisk Selskap

·      1 representant fra Norsk Resuscitasjonsråd

·      1 representant fra Norsk hjerteinfarktregister

·      1 representant fra NAKOS

·      1 brukerrepresentant

·      1 registrar direkte oppnevnt av fagrådet

 

 

 

Informasjon for de som skal registrere, og for de som ønsker å etablere et lokalt kvalitetsregister. Åpne våren 2015.