Samling av operative kurs der noen kan være beregnet for personell på tvers av etatene politi, brann og helse.

Dette kurset er publisert i 2024 og utarbeidet av tunnel- og trafikkberedskapsgruppen.  

Gruppen består av Oslo politidistrikt, Oslo brann og redningsetat, Asker og Bærum brann og redning IKS, OUS Ambulansetjenesten, Vegtrafikksentralen øst og Statens vegvesen drift øst 2. 
llustrasjonene er utarbeidet av Statens vegvesen ved Jon Opseth.
NAKOS har bidratt med teknisk tilrettelegging og revisjon.

Målsetting:
Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap om tunneler og hvordan man skal håndtere ulykker i disse.
Du melder deg på ved å klikke på den beskrivelsen som best samsvarer med ditt arbeidsforhold.

Kurset er erstattet med totalrevidert kurs over 

Dette kurset er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen, Oslo Brann og redningsetat, Politiet og Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus. Noen begreper i kurset er derfor basert på lokale prosedyrer og rutiner.
Kurset vil uansett gi en grunnforståelse for hvilke utfordringer man står overfor, og etatenes ansvarsområder/ oppgaver ved slike hensdelser.
Kurset skal bidra til å gi et grunnlag for å heve læringsutbyttet av øvelser med tunnelulykker.

For å komme inn på kurset velger du tilhørighet  under og klikker på denne.