Velkommen til området for CBRNE. Her vil det utvikles kurs og
kurspakker innen fagområdet CBRNE.

Kursene vil være fritt tilgjengelige for de som ønsker å fordype seg i emnet.

Kursutviklingen vil i første rekke dreie seg om implementeringskurs
for ny veileder 2017, samt opplæringsopplegg til CBRNE- håndboka.

Kursene etterstrebes ferdigstilt høsten 2017.

Grunnkurs for personell i nødetater, nødmeldingssentraler/redningssentraler, operasjonelle etater og sykehus. Gir basiskunnskap for alle som vil kunne komme i situasjoner der CBRNE er involvert. Bygger på Nasjonal faglig retningslinje for CBRNE-hendelser, kapittel 1 og 2. 


Grunnkurs for etatenes innsatspersonell, -de første 30 minuttene på skadestedet.

Kurset er satt opp med formål om å gi kjennskap til "Håndbok for nødetatene, Farlige stoffer- CBRNE"

Velg hvilken gruppe du representerer ved å klikke på knappene under så kommer du inn på kurset.

Kurs for ansatte ved akuttmottak og storbylegevakter. Gir kunnskap om praktiske prosedyrer og ferdigheter som er nødvendige for å kunne håndtere CBRNE-pasienter som kommer til sykehus/legevakt (triage, akuttbehandling, dekontaminering). Bygger på Nasjonal faglig retningslinje for CBRNE-hendelser, kapittel 1 – 5.

Utvikles senhøsten 2017

Ressursområde for lokale kursutviklere, fagutviklere og instruktører. Dette området krever en tilgangsnøkkel som distribueres av CBRNE-senteret.
Her vil det legges ut øvingscenarioer, dreiebøker og erfaringsnotater til bruk i lokale opplærinstiltak.
CBRNE-senteret kvalitetssikrer det som blir lagt ut her.