Nasjonalt hjertestansregister


I Norge har vi per i dag ikke et nasjonalt hjertestansregister. Det har tidligere vært et medisinsk kvalitetsregister for hjertestans utenfor sykehus, drevet av Helse Sør-Øst, men dette stengte i 2008.

Helsevesenet får store utfordringer i årene som kommer. Kombinasjonen av flere pasienter og økende krav til kvalitet, kunnskap, brukermedvirkning og prioritering, krever nye løsninger. Det er nødvendig å vite hvor mange som får hjertestans utenfor sykehus hvert år. Under innsamling av disse data er det viktig å se på hvilken behandling som gir effekt og hvilke det ikke er verd å satse på. Et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister på hjertestans vil kunne forbedre kvaliteten på behandlingen.


Styringsgruppen:

 • Professor/overlege Kaare Harald Bønaa, NTNU/St. Olavs Hospital. Leder for Norsk Hjerteinfarktregister
 • Professor dr. med/overlege Mads Gilbert, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Overlege Bjørn Haug, Helgelandssykehuset. Representerer Norsk resuscitasjonsråd
 • Professor/overlege Alf Inge Larsen, Stavanger Universitetssykehus. Representerer Norsk Cardiologisk Selskap
 • Professor dr. med/overlege Eirik Skogvoll, NTNU/St. Olavs Hospital
 • Professor dr. med/overlege Petter Andreas Steen, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus
 • Professor dr. med/overlege Eldar Søreide, Stavanger Universitetssykehus

Styringsgruppen skal:
 • vurdere målsettingen for registeret
 • se på ressursbruk, fremdrift og resultater i prosjektet
 • få forelagt spørsmål av overordnet og strategisk art
 • se på forankring inn mot helsemyndigheter og aktuelle sammarbeidsparter innen helseregisterområdet
 • vurdere hvilken registerløsning som anses best egnet ut fra aktuelle lover og forskrifter (organisatorisk forankring, driftsmodell)
 • vurdere egnede modeller for registrering og datafangst
 • definere kvalitetsindikatorene og variabler
 • definere hvilke rapporter som skal utformes
 • utforme regelverk for uthenting av dataOpprettelse av lokalt kvalitetsregister

Her kan du lese om hvordan dere skal gå frem for å opprette et lokalt kvalitetsregister.Spørsmål? Send en e-post til: hjertestansregister@nakos.no


Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55