Velkommen til kursområdet for Interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA)

 

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall.

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

IUAs strategi skal bidra til et langsiktig og helhetlig perspektiv i hele regionen og bidrar til gode veivalg for å styrke beredskapen mot akutt forurensning.
Hensikten med IUAs strategiske dokument er å ha en offensiv innstilling til fremtidens utfordringer. Det handler om måten vi skal forholde oss til endring og utvikling på og hvordan vi skal påvirke utviklingen i ønsket retning.