OAMSOAMS er en studentforening som per 1.1.2011 hadde 159 medlemmer som er studenter ved flere semestre på medisin ved Det Medisinske Fakultet i Oslo. 
Foreningen ble stiftet 09.09.2009, men arbeidet med å få i gang en forening startet i 2008 da 10 studenter fra Det Medisinske Fakultet i Oslo dro til Tromsø for å være med på et ukelangt førstehjelpskurs. Kurset, som er obligatorisk for 1.års-studenter ved Det medisinske fakultet i Tromsø, er et samarbeid mellom fakultetet og Tromsø akuttmedisinske studentforening(TAMS).

Etter kurset startet de ti studentene arbeidet med å danne en tilsvarende forening for medisinstudentene i Oslo. Arbeidet gikk noe tregt i startfasen, men OAMS er nå i ferd med å bli godt etablert. Siden 2008 har tilsvarende forening også blitt dannet i Trondheim(TrAMS). 
I foreningens hovedformål heter det at; ”Foreningen har som formål å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget, og bidra til at den akuttmedisinske kompetansen, samt tryggheten rundt akuttmedisin hos kommende leger blir bedre. Virksomheten skal med kurs og temakvelder fungere som et supplement til ordinær akuttmedisinsk undervisning ved Det Medisinske Fakultet.”
Som en del av undervisningen ved Det Medisinske fakultet i Oslo får studentene per dags dato et dagskurs i førstehjelp på 1.semester og et anestesiologkurs i praktisk akuttmedisin på 5.semester før det kommer noe mer undervisning og kurs i førstehjelp i løpet av det siste studieåret. Det har i flere år vært et ønske blant medisinstudentene å ha mer kursing og undervisning i førstehjelp tidligere i studiet da dette er en viktig del av den medisinske hverdagen. Foreningen ble derfor dannet for å tilby medisinstudentene et supplement til den obligatoriske førstehjelpsundervisningen. 
Vi har som mål at kursene skal være så billige som mulig og at det skal være fokus på øving. Forrige kurs hadde derfor en avgift på 50 kr. Dette for at vi skulle kunne dekke utgiftene til kursutstyr og lett servering i pausen. Instruktørene våre er medisinstudenter som har deltatt på det grunnleggende førstehjelpskurset i tillegg til at de har fått noe ekstra kursing. De får ingen honorarer hva gjelder lønn eller andre godtgjørelser. Vi håper likevel etter hvert å kunne tilby våre instruktører fordeler i form av gratis videre kurs eller honorarer. Foreløpig lar dette seg ikke gjøre grunnet vår økonomiske situasjon. 
Et standard førstehjelpskurs som vi tilbyr har svært mye fokus på øving. Vi er to instruktører på 6-10 studenter der det gjøres øving på hverandre og på førstehjelpsdukker. I tillegg har vi i løpet av kurset flere scenarioer der instruktører og frivillige markører sminkes og spiller en situasjon der førstehjelp er nødvendig. Hovedscenarioet er en bilulykke som iscenesettes med bil, røyk, lyd, sminke og 3-4 markører, slik at studentene får prøvd seg i en stressende situasjon. 
Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på våre kurs, og etterspørselen etter kurs er stor. 
I 2010 ble det hold 2 førstehjelpskurs og 1 instruktørkurs, der til sammen ca 100 medlemmer fikk kurs. 
Målet for vårsemesteret 2011 er å avholde to kurs for medlemmer og 2 temakvelder åpne for alle. Vi tar sikte på liknende mål også for høstsemesteret. 
Foreningen hadde stor vekst i 2010 og vi har fått mange nye instruktører som dermed gjør det lettere for oss å gjennomføre flere og bedre kurs. I tillegg har vi kommet i kontakt med flere anestesileger som har vist interesse for organisasjonen og som ønsker å hjelpe oss med forelesninger til kurs og temakvelder. Vi jobber også med å få en høyeste beskytter.

Her kommer mer informasjon.