Bakgrunn NAKOS

Bakgrunn for opprettelsen saksområdet prehospital akuttmedisin ble i 1998 drøftet inngående i to offentlige utredninger:
NOU 1998:8 "Luftambulansetjenesten i Norge" og NOU 1998:9 "Hvis det haster" - Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap ("Akuttutvalget").
Utredningene påviste en rekke områder med behov for endring, forbedring og styrking. Som et resultat av dette ble det foreslått i St. meld. 42 å opprette et kompetansesenter for prehospital akuttmedisin.
Det ble foreslått at senteret skulle få ansvar for å utarbeide utdanningsprogrammer for personell i ambulanse- og nødmelde- og legevakttjenesten, forskningsoppgaver, utvikling av kvalitetsprosedyrer og føring av et sentralt register for hjerte-lunge-redning utenfor sykehus (Utstein-register) som en kvalitetsindikator.
Stortingsmeldingen viste til kompetansehevende tiltak innen en rekke områder og pekte ut ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten som satsningsområder.

En gruppe sentrale personer innen norsk akuttmedisin tok initiativ til å danne Norsk kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidro til finansieringen av senteret fra november 2000 og fram til november 2003. Fra dette tidspunktet var det en forutsetning at det offentlige selv skulle finansiere senteret. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ble etablert ved Ullevål universitetssykehus den 1 november 2003 med Dr. med Lars Wik som daglig leder.

Senere ble NAKOS en nasjonal kompetansetjeneste. Mer om dette kan man finne i veilederen fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/veileder.pdf

NAKOS skal arbeide etter en nettverksmodell, hvor involvering av landets ulike fag- og forskningsmiljøer, oppgavefordeling, koordinering og kontakt med andre kompetansesentra står helt sentralt. Dette er en arbeidsprofil som ansvarliggjør både NAKOS og nettverket. 

NAKOS skal være en ressurs for alle elementene i den akuttmedisinske kjeden, for sammen å styrke denne.
Dette skal gjøres via Forskning, Evaluering, Undervisning og Kvalitetssikring av akuttmedisinsk kompetanse i nært samarbeid med de ulike akuttmedisinske aktører som legfolk, div. organisasjoner, medisinsk nødmeldetjeneste (AMK-og LV sentraler),kommunal legevakt, ambulansetjenesten (biler, fly, båt, helikopter), sykehus (akuttmottak).

NAKOS rolle skal være en "sentralnode" i et landsomfattende akuttmedisinsk utdannings-, kompetanse, og forskningsnettverk. Det betyr at det ikke vil være mange personer ansatt i NAKOS som har arbeidsplass ved Ullevål universitetssykehus. Målet er heller å få medarbeidere mange steder i landet som på ulike vis er tilknyttet NAKOS.

Hovedoppgavene til NAKOS skal utføres fortrinnsvis i samarbeid med andre miljøer i Norge og internasjonalt. Det er derfor ikke slik at arbeidet med disse oppgave kun hviler på NAKOS men skal være en konkretisering av arbeidsmetoden som ligger i en nettverksmodell.

Hovedoppgaver:

Pedagogikk og undervisning

Utarbeide teknologistøttede læringsobjekter som nettbaserte kurs og sertifiseringsmoduler
Utarbeide og tilgjengeliggjøre implementeringsstøtte for nasjonale veiledere og prosedyrer
Utarbeide forslag til læringsløp og sertifiseringssystemer for:
  • Ambulansepersonell 
  • Personell i nødmeldetjenesten
  • Leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten.
  • Spesialpersonell i utrykningstjenesten (anestesileger, sykepleiere og redningsmenn knyttet til luftambulanse, legeambulanse/biler, intensivambulanser).
  • Personell i samarbeidsetatene Brann og politi
  • Annet relevant personell som frivillige redningstjenester, sivilforsvar, forsvaret, industrivern mv
NAKOS skal:
  • fungere som formidler av eksisterende planer, slik at forskjellige tjenester kan få adgang til å se på andres programmer. 
  • bidra til å spre kunnskap om hvordan man kan benytte teknologistøttede systemer til opplæring og kvalitetssikring.
  • bistå de tjenestene som ønsker dette til selv å kunne utvikle nettkurs basert på gode pedagogiske metoder.
  • skal bidra til å bygge samhandlingsgrensesnitt mot andre læringsarenaer.

Delingsmodeller:

NAKOS er av den oppfatning at kompetansehevende tiltak og metoder utviklet av- og for helsetjenestene skal deles vederlagsfritt. 
Dette inkluderer også bruk av portalen som lokal fagportal med oppsett, administrator- og kursutvikleropplæring for primærmålgruppene. Lokale fagutviklere og administratorer har fri tilgang til support fra NAKOS i driftsfase.
Det undertegnes en databehandleravtale, samt en avtale som omfatter enighet om delingsprinsipper knyttet til utviklet innhold. Det som kan deles skal deles.


Forskning og utvikling, kvalitetsforbedring

Forskning er en av grunnpilarene innen medisin. I den kliniske hverdag er det viktig at all pasient behandling og diagnostikk baserer seg på "Evidenced Based Medicine". Også erfaring er viktig for å danne grunnlag for videre dokumentasjon.
NAKOS skal være en pådriver for at våre akuttmedisinske prosedyrer i størst mulig grad følger "Evidenced Baced Medicine".

NAKOS har bygget opp og drifter "Norsk hjertestansregister". Data herfra brukes både til forskningsformål og til kvalitetsarbeid i den enkelte tjeneste/fylke. Den enkelte tjeneste kan bruke sine egne data og hvis ønskelig sammenholde disse med landets totale resultater.

NAKOS er involvert i en rekke forskningsprosjekter i akuttmedisin innenfor primærhelsetjeneste og den spesialiserte utrykningstjeneste. Professor i akuttmedisin er knyttet til senteret. 
Det må arbeides for nær tilknytning til miljøer for helsetjenesteforskning og primærhelsetjeneste. Det er nå et et miljø for stipendiater og post. doc. forskere ved NAKOS. Forskningen skjer i nært samarbeid med andre miljø nasjonalt og med internasjonale kontakter.
NAKOS er også involvert innen konsensusmøter der akuttmedisinske temaer blir nøye drøftet og konkludert, og er høringsinstans i en rekke nasjonale utredninger. 

Kompetanse-, rådgivnings- og utredningsfunksjon

Kompetanse, rådgivnings- og utredningsfuksjon for myndigheter og andre innen akuttmedisin i den utstrekning senteret blir bedt om det. NAKOS gjennomfører jevnlig prosjekter for Helsedirektoratet.
Forslag til nasjonal plan med mål og strategi for prehospital akuttmedisin, herunder utarbeide standarder, kvalitetssikring, prosedyrer og kravspesifikasjoner.

Sist endret: Tuesday, 18. February 2020, 11:17