Bakgrunnen til NAKOS

NAKOS skal arbeide etter en nettverksmodell, hvor involvering av landets ulike fag- og forskningsmiljøer, oppgavefordeling, koordinering og kontakt med andre kompetansesentra står helt sentralt. Dette er en arbeidsprofil som ansvarliggjør både NAKOS og nettverket. Det er derfor viktig at det akuttmedisinske miljøet i Norge selv også knytter kontakter med NAKOS. Den beste modellen for nettverksbygging er tosidig.

NAKOS ønsker å være en ressurs for alle ellementene i den akuttmedisinske kjeden, for sammen å styrke den akuttmedisinske kjede. Dette skal gjøres via Forskning, Evaluering, Undervisning og Kvallitetssikkring av akuttmedisinsk kompetanse i nært samarbeid med de ulike akuttmedisinske aktører [legfolk, div. organisasjoner, medisinsk nødmeldetjeneste (AMK-og Lv sentraler),kommunal legevakt, ambulansetjenesten (biler, fly, båt, helikopter), sykehus (akuttmottak). Det er viktig for NAKOS å få kunnskap om den kompetanse og infrastruktur som finnes i akuttmedisin Norge. Da kan både NAKOS og det akuttmedisinske miljø i størst mulig grad utnytte den kompetanse som allerede finnes i en nettverket.

NAKOS rolle skal være en "sentralnode" i et landsomfattende akuttmedisinsk utdannings-, kompetanse, og forskningsnettverk. Det betyr at det ikke vil være mange personer ansatt i NAKOS som har arbeidsplass ved Ullevål universitetssykehus. Målet er heller å få medarbeidere mange steder i landet som på ulike vis er tilknyttet NAKOS.

Bakgrunn for opprettelsen Saksområdet prehospital akuttmedisin ble i 1998 drøftet inngående i to offentlige utredninger:
NOU 1998:8 "Luftambulansetjenesten i Norge" og NOU 1998:9 "Hvis det haster" - Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap ("Akuttutvalget").
Utredningene påviste en rekke områder med behov for endring, forbedring og styrking. Som et resultat av dette ble det foreslått i St. meld. 42 å opprette et kompetansesenter for prehospital akuttmedisin. Det ble foreslått at senteret skulle få ansvar for å utarbeide utdanningsprogrammer for personell i ambulanse- og nødmelde- og legevakttjenesten, forskningsoppgaver, utvikling av kvalitetsprosedyrer og føring av et sentralt register for hjerte-lunge-redning utenfor sykehus (Utstein-register) som en kvalitetsindikator. Stortingsmeldingen viste til kompetansehevende tiltak innen en rekke områder og pekte ut ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten som satsningsområder.

En gruppe sentrale personer innen norsk akuttmedisin tok initiativ til å danne Norsk kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidro til finansieringen av senteret fra november 2000 og fram til november 2003. Fra dette tidspunktet var det en forutsetning at det offentlige selv skulle finansiere senteret. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ble etablert ved Ullevål universitetssykehus den 1 november 2003 med Dr. med Lars Wik som daglig leder.

Hovedoppgavene til NAKOS skal utføres fortrinnsvis i samarbeid med andre miljøer i Norge og internasjonalt. Det er derfor ikke slik at arbeidet med disse oppgave kun hviler på NAKOS men skal være en konkretisering av arbeidsmetoden som ligger i en nettverksmodell.

Vi har identifisert følgende hovedoppgaver:

Pedagogikk og undervisning

Utarbeide forslag til undervisningsplaner og evt. testing for:
• Ambulansepersonell utover fagbrevnivå for de tjenester som ønsker det
• Personell i nødmeldetjenesten
• AMK sentraler og LV sentraler
• Leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten.
Bl.a. kurs i akuttmedisin innen legers etter- og videreutdannelse
• Spesialpersonell i utrykningstjenesten (anestesileger, sykepleiere og redningsmenn knyttet til luftambulanse, legeambulanse/biler, intensivambulanser).

Før slike planer er på plass skal Senteret fungere som formidler av eksisterende planer, slik at forskjellige tjenester kan få adgang til å se på andres programmer. Dette krever at NAKOS får tilgang til det som allerede finnes. Arbeidet med dette har startet. Senteret skal til en viss grad selv gi utdanningstilbud, først og fremst for å bygge opp nødvendig spisskompetanse og spesielt instruktørkapasitet (utdanne hovedinstruktører).

Forskning og utvikling, kvalitetsforbedring

Forskning er en av grunnpilarene innen medisin. I den kliniske hverdag er det viktig at all pasient behandling og diagnostikk baserer seg på "Evidenced Based Medicine". Også erfaring er viktig for å danne grunnlag for videre dokumentasjon.
NAKOS skal være en pådriver for at våre akuttmedisinske prosedyrer i størst mulig grad følger "Evidenced Baced Medicine". Dette skal gjøres via: Registrering av hjertestans utenfor sykehus. Dette registeret er etablert på web og det er mulig for landets tjenester å bli med på dette. Registeret skal være anonymisert. Det skal kunne brukes både til forskningsformål og til kvalitetsarbeid i den enkelte tjeneste/fylke. Den enkelte tjeneste eller fylke kan bruke sine egne data og hvis ønskelig sammenholde disse med landets totale resultater.
Tilsvarende etablering av en felles mal for registrering av traumer. Forskningsprosjekter i akuttmedisin innenfor primærhelsetjeneste og den spesialiserte utrykningstjeneste. Professor i akuttmedisin er knyttet til Senteret og professor i traumatologi ved Universitetet i Oslo vil bli knyttet til Senteret.
Det må arbeides for nær tilknytning til miljøer for helsetjenesteforskning og primærhelsetjeneste. Det må skapes et miljø for stipendiater og post. doc. forskere. Forskningen skal skje i nært samarbeid med andre miljø nasjonalt og med internasjonale kontakter.
Etablere konsensus møter der viktige akuttmedisinske temaer blir nøye drøftet og konkludert. På basis av dette utgi konsensus dokumenter (gjerne i samarbeid med andre) vedrørende de aktuelle tema.

Kompetanse-, rådgivnings- og utredningsfunksjon

Kompetanse, rådgivnings- og utredningsfuksjon for myndigheter og andre innen akuttmedisin i den utstrekning senteret blir bedt om det. Forslag til nasjonal plan med mål og strategi for prehospital akuttmedisin, herunder utarbeide standarder, kvalitetssikring, prosedyrer og kravspesifikasjoner.
Sist endret: lørdag, 22 februar 2014, 13:55