Oversikt over prosjekter i NKLM 2010- 2011Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

Rød respons

Akuttmedisin med fokus på kommunehelsetjenesten og legevakt. Prospektiv observasjonsstudie

Pågår

PhD prosjekt for Erik Zakariassen

Psykiatri og rus på legevakt

Ulike studier om kva psykiatri og rus på legevakt er. Prospektiv observasjonsstudie om akuttinnleggelsar, bruk av legevakt

Pågår

PhD prosjekt Ingrid H Johansen

Fastsetting av hastegrad på legevakt

Studier ang hastegradsvurderinger mellom og innen legevaktsentraler. Ulike tilnærminger

Pågår

PhD prosjekt for Elisabeth Holm Hansen

Brystsmerter på legevakt

forståelse og klinisk beskrivelse av symptomet "brystsmerte" på legevakt. Epidemiologisk og klinisk tilnærming

Pågår

PhD prosjekt for Robert Burman

Brukarundersøkingar på legevakt

Utvikle spørreskjema og kartlegge pasientars erfaringar i møte med legevakt. Nasjonal monitorering og forskning

Pågår

Nklm og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Legevaktepidemiologi

Ulike prosjekt og registerstudiar knytta til eit norsk Legevaktregister, Vakttårnprosjektet , andre

Pågår

Nklm, div personar


Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55