Logo Hjertestarterregisteret

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at det skal opprettes et hjertestarterregister (AED-register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt register.

 

Det er nå mulig å registrere hjertestartere til det offentlige Hjertestarterregisteret på www.113.no som driftes på oppdrag for Helsedirektoratet.  Registeret ble lansert 3. april 2017 av Helseminister Bent Høie. Foreløpig er de fleste overførte hjertestartere ikke synlig fordi de må godkjennes på nytt av den enkelte eier før den blir synlig.

Det er i dag mange tusen hjertestartere som er tilgjengelig gjenom offentlige og private eiere. Ved å samle kunnskap om plassering og tilgang til disse hjertestarterene i et register, vil en kunne øke publikums bruk av hjertestartere ved akuttmedisinske hendelser. Tidlig defibrillering med en hjertestarter er et tiltak som publikum kan gjøre og som sammen med tidlig hjerte-lungeredning er vist å bedre overlevelsen ved plutselig hjertestans utenfor sykehus.  I Norsk resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråds anbefalinger om opplæring i førstehjelp og hjerte-lungeredning, inngår bruken av halvautomatiske defibrillatorer i det grunnleggende nivået, altså som noe alle bør og kan lære seg.

Bruk i AMK
Hovedfunksjonen for registeret skal være bruk opp mot AMK-sentralene. Bakgrunnen for oppdraget er erkjennelsen av at registre over tilgjengelige halvautomatiske defibrillatorer (AED) eksisterer i mange av våre naboland og land det er naturlig å sammenlikne oss med og at både eiere og offentligheten forventer at disse opplysningene er offentlig tilgjengelige. AMK kan koordinere bruken av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, kommuneleger, profesjonelle førstehjelpere (brannvesen) og private førstehjelpere (f.eks.hjertestartergrupper) som allerede en del av rutinene. Ved å aktivere allerede utplasserte hjertestartere vil man kunne redusere tiden før første defibrillering (støt) og dette kan øke overlevelsesmuligheten for pasienter med hjertestans.

Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen

I prosjektet gjennomføres en nasjonal forankring med AMK-medarbeidere og ledere for å få best mulig tilpasning til eksisterende og framtidige arbeidsmåter og tekniske løsninger i AMK-sentralene. For at AMK skal kunne bruke tid på å vurdere bruken av private defibrillatorer, er det flere betingelser som må være oppfylt med tanke på opplysningenes troverdighet og tilgjengelighet. 

Prosjektet har hatt et underprosjekt med representanter fra fem AMK-sentraler som har utarbeidet funksjonalitetskrav til et hjertestarterregister til bruk i AMK-sentralene (Se vedlegg prosjektgruppene).  Gruppen leverte kravene til høring i alle AMK-sentraler og R-AMK med høringsfrist 9. juni 2016.

Hjertestarterregisteret kan bidra til å rette søkelyset på private og offentlig eide AEDer og få på plass gode rutiner for funksjonskontroll og vedlikehold, anskaffelse av kvalitetsprodukter og tilgjengelighet.

Arbeidet nå vil  fokusere på å videreutvikle systemene i samarbeid med Nasjonal IKTs anskaffelse av ny IKT-løsning for AMK-sentralene i løpet av de neste årene. En bredt sammensatt prosjektgruppe har beskrevet løsningen slik den bør være bygget opp i en kravspesifikasjon (se vedlegg prosjektgruppene)

Utsendelse av informasjon
All informasjon om det offentlige registeret vil sendes ut fra NAKOS.  Vi gjør oppmerksom på at det finnes flere registre som driftes av av ulike aktører. NAKOS arbeider med å få i stand et samarbeid med allerede eksisterende registre. Det offentlige registeret legger stor vekt på å ikke drive noen for for kommersiell virksomhet og det offentlige registeret vil ikke drive noen form for salg av utstyr eller kurs.

Prosjektleder hos NAKOS er Siw Lilly Osmundsen 

Spørsmål? Kontakt oss på AED@nakos.no

Internasjonalt AED symbol

 

 

Våre samarbeidspartnere:

 Helsedirektoratet            Norsk Resuscitasjonsråd   Norsk Førstehjelpsråd

Apotek 1

 

  Røde Kors    ABCHjelp ABCHjelp

Mediq Norge  Logo Laerdal

 

VEDLEGG; prosjektgruppene:

 

Prosjektgruppe AMK funksjonalitetskrav for Hjertestarterregisteret:

AMK Bergen: Tone Alfsvag Engelsen

AMK Bodø: Bjørn Faldaas

AMK Vestre Viken: Lars Petter Vollebæk

AMK Oslo: Anne-Sofie Jonassen (Andreas E. Hansen)

AMK Sør-Trøndelag: Nina Brå

NAKOS: Jo Kramer-Johansen, Siw Lilly Osmundsen, Ingvild Tjelmeland

 

Prosjektgruppe for IKT-løsning for Hjertestarterregisteret:

Helsedirektoratet: Audun Nygård

Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO): Ludvig Nedregård, Ståle Lybekk, Magnar Vereide

Nasjonal-IKT: Torgny Erik Fredrik Neuman

Nasjonal kompetansetjeneste for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap: Christer Berg Johannesen

AMK-operatører: Anne-Sofie Jonassen, Nina Brå

Apotek 1: Anders Stensønes, Magnus Thomsen (Temalogic)

ABCHjelp: Thomas Vatne, Andreas Kvist, Nicolas Kolnes-Cassis

Ressursperson: Jarle Jr. Norheim

NAKOS: Jan Erik Nilsen, Ingvild Tjelmeland, Jo Kramer-Johansen, Siw Lilly Osmundsen