Logo Hjertestarterregisteret

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besluttet å opprette et nasjonalt hjertestarterregister (AED-register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt offentlig hjertestarterregister.

Det er nå mulig å registrere hjertestartere til det offentlige Hjertestarterregisteret på www.113.no. Registeret ble lansert 3. april 2017 av helseminister Bent Høie. 

Det er i dag mange tusen hjertestartere som er tilgjengelig gjenom offentlige og private eiere. Ved å samle kunnskap om plassering og tilgang til disse hjertestarterene i et register, vil en kunne øke publikums bruk av hjertestartere ved akuttmedisinske hendelser. Tidlig defibrillering med en hjertestarter er et tiltak som publikum kan gjøre og som sammen med tidlig hjerte-lungeredning er vist å bedre overlevelsen ved plutselig hjertestans utenfor sykehus.

Bruk i AMK
Hovedfunksjonen for registeret er bruk opp mot AMK-sentralene. Bakgrunnen for oppdraget er erkjennelsen av at registre over tilgjengelige halvautomatiske defibrillatorer (AED) eksisterer i mange av våre naboland og land det er naturlig å sammenligne oss med. AMK kan koordinere bruken av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, kommuneleger, profesjonelle førstehjelpere (brannvesen) og private førstehjelpere (f.eks.hjertestartergrupper) som allerede en del av rutinene. Ved å aktivere allerede utplasserte hjertestartere i registeret, og dermed gjøre dem synlige på kartet til AMK, vil man raskere kunne gi første defibrillering (støt) noe som igjen kan øke overlevelsesmuligheten for pasienter med hjertestans.

Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen

For at AMK skal kunne vurdere bruk av private defibrillatorer, er det flere betingelser som må være oppfylt med tanke på opplysningenes troverdighet og tilgjengelighet. I dag har de fleste AMK-sentralene Hjertestarterregisteret inne i et eget kartlag i TransMed som kan aktiveres ved mistanke om hjertestans.

Prosjektet ble gjennomført med en nasjonal forankring hos AMK-medarbeidere og ledere for å få best mulig tilpasning til eksisterende og framtidige arbeidsmåter og tekniske løsninger i AMK-sentralene. Prosjektet har hatt et underprosjekt med representanter fra fem AMK-sentraler som har utarbeidet funksjonalitetskrav til et hjertestarterregister til bruk i AMK-sentralene (se vedlegg prosjektgruppene). Gruppen leverte kravene til høring i alle AMK-sentraler og R-AMK med høringsfrist 9. juni 2016.

Hjertestarterregisteret kan bidra med å rette søkelyset på private og offentlig eide AEDer og få på plass gode rutiner for funksjonskontroll, vedlikehold og tilgjengelighet.

Arbeidet nå vil fokusere på å videreutvikle systemene i samarbeid med fagmiljøet. En bred sammensatt prosjektgruppe har beskrevet løsningen slik den bør være bygget opp i en kravspesifikasjon (se vedlegg prosjektgruppene).

Utsendelse av informasjon
All informasjon om det offentlige registeret vil sendes ut fra NAKOS og HDO. Vi gjør oppmerksom på at det finnes flere registre som driftes av av ulike aktører. NAKOS arbeider med å få i stand et samarbeid med allerede eksisterende registre. Det offentlige registeret legger stor vekt på å ikke drive noen for for kommersiell virksomhet og vil ikke drive noen form for salg av utstyr eller kurs.

Det er GRATIS og registrere seg i Hjertestarterregisteret, vi fakturerer ikke for registreringsavgift.  Hjertestarterregisteret bidrar til hjelp til vedlikehold og sjekk av at hjertestarteren er operativ ved automatiserte e-postutsendelser hver sjette måned om tilsyn og ved utløpsdato for elektrodene. E-postene går til den registrerte kontaktpersonen og ved purring til registrert eier. Dersom oppfølgingen ikke skjer sette hjertestarteren som ikke-aktiv i registeret og vil ikke være synlig i kartet på www.113.no eller i 113-sentralene.

Leder hos NAKOS er Siw Lilly Osmundsen, medarbeider er Mona Enderud, som jobber med kvalitetssikring.

Spørsmål? Kontakt oss på AED@nakos.no eller telefon: 23 02 62 12

Internasjonalt AED symbol

 

 

Våre samarbeidspartnere:

 Helsedirektoratet            Norsk Resuscitasjonsråd   Norsk Førstehjelpsråd

Apotek 1

 

  Røde Kors   

Mediq Norge  Logo Laerdal