Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Klikk på http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 for å åpne ressursen.