Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).