Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).

Klikk på http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132 for å åpne ressursen.