DSB er statens kompetanseorgan for nød- og beredskapskommunikasjon, systemansvarlig myndighet og eier av samfunnskritisk infrastruktur, samt tjenesteleverandør for Nødnett.

DSBs roller innen nød- og beredskapskommunikasjon

Kompetanseorgan
DSB er Justis- og beredskapsdepartementets kompetanseorgan for nødkommunikasjon og telekommunikasjon og skal bidra til enhetlige, sikre og robuste nasjonale løsninger for nødkommunikasjon.

Direktoratet har et selvstendig ansvar for å belyse problemstillinger og gi innspill om nødkommunikasjon, og skal gjennom gode faglige analyser bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet har et best mulig beslutningsgrunnlag for politikkutviklingen på feltet.

Tilrettelegger
DSB skal ha et sektorovergripende perspektiv med vekt på Nødnett som kritisk infrastruktur. Direktoratet skal etablere møteplasser og bidra til nødvendig samordning og kompetanseoverføring mellom og med brukerne av Nødnett.

DSB skal:

  • Sørge for at Nødnett har god tilgjengelighet og stabil, sikker og kostnadseffektiv drift
  • Følge opp at brukernes nødnettutstyr har stabile og sikre driftsstøttetjenester
  • Følge opp at opplæring av sluttbruker sikrer riktig bruk av Nødnett
  • Tilrettelegge for at alle som har et nød- og beredskapsansvar, frivillige hjelpeorganisasjoner og andre aktører kan bli brukere av Nødnett


Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon ble etablert i 2020. Nasjonal styringsmodell bidrar med å koordinere arbeid med å redusere sårbarhet i samfunnet og styrke samhandling i beredskaps- og krisehåndtering.

Tjenesteleverandør
DSB eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. Nødnett er først og fremst et kommunikasjonsverktøy for de som har beredskap i sitt virke. Ambulansetjenesten, politiet og brann- og redningsetatene regnes som de største brukergruppene.

DSB skal tilrettelegge for at Nødnett benyttes effektivt i det daglige og under kriser. En viktig del av dette arbeidet er at direktoratet øver regelmessig sammen med brukerne og deltar på øvelser. DSB skal være pådriver for at både bruk av Nødnett og fravær av Nødnett er en del av Nødnettbrukeres beredskapsplaner.

Fagansvarlig brann- og redningsvesenet
DSB er fag- og sentral tilsynsmyndighet for de kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenene og 110-sentralene, og har vært ansvarlig for innføring av Nødnett i brannvesen og 110-sentraler. Ved utgangen av 2015 var alle landets brann- og redningsvesen på Nødnett.

For å sikre en felles landsdekkende prosedyre for bruk av samband internt i brann- og redningsvesenet, og ut mot andre etater i redningstjenesten, er det utviklet et nasjonalt sambandsreglement. DSB eier og administrerer sambandsreglementet for brann- og redningsvesenet. Med et økende antall brukere av nødnett blir sambandsreglement for nødetatene stadig viktigere for å sikre effektiv og riktig kommunikasjon internt i etaten og på tvers av etatene i både ordinære og ekstraordinære situasjoner.