Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Klicka på http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 för att öppna resurs