Kategori for kurs. Kursene kan være åpne eller lukkede, felles eller lokale.

Dette er et kurs for ansatte ved 11X- sentralene i Norge.
Tilgang er begrenset, og dersom du skal inn på kurset må du få en nøkkel fra din leder/ fagutvikler.

Dette kurset er beregnet for alle som kan bli første helse-enhet på et skadested.
Best egnet person skal da ivareta arbeidsoppgavene til Innsatsleder Helse, gitt i nasjonal retningslinje om "Helsetjenestens organisering på skadested".
Kurset er bygget på nasjonal retningslinjer om helsetjenestens organisering og masseskadetriage. Kurset inneholder også en grundig gjennomgang av arbeidsoppgavene til Innsatsleder Helse.

Klikk på den tjenesten du tilhører under:

Dette er et kurs beregnet for deg som skal være studiemedarbeider fra ambulansetjenesten.

I denne studien skal vi se på livreddende førstehjelpstiltak og hvor ofte publikum gjør disse tiltakene på skadde personer. I tillegg skal vi forsøke å si noe om kvaliteten på den førstehjelpen som publikum gjør.
Dette er en del av studien vår som skal se på video som et supplerende hjelpemiddel i AMK-sentralene og om behov for førstehjelp hos skadde pasienter oftere fanges opp, i tillegg til om veiledningen kan bli bedre.

Innsamling av data fra første ambulanse på stedet er helt avgjørende i denne studien.
Kurset har som formål å lære opp studiemedarbeider i hvordan dette gjøres.

Et kurs som er basert på innholdet fra den nasjonale retningslinjen om aksidentell hypotermi.

I tillegg er det lagt opp en rekke ressurser som er aktuelle for problemstillingen.

Teknologistøttet undervisning utviklet i felleskap av:

  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
  • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
  • Akershus universitetsykehus HF
  • NAKOS

Dette er et kurs beregnet på personell som trenger å bygge opp kompetanse innen dette området.

Kurset inneholder ressurslinker og MCQ- tester med krav til beståtte aktiviteter for å få godkjent kurset.

Dette er et kurs til bruk ved implementering av veilederen.

Kurset er nettbasert og kan stå alene som kunnskapsressurs, men bør følges opp med fysiske opplæringsaktiviteter som planspill, deløvelser og fullskala-øvelser.

Ressursområde for Revidering og videreutvikling av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp

For å komme starte kurset klikker du på den knappen som best beskriver ditt arbeidsted:

(Ikke bry deg om innmeldingsfeltet under, velg bare gruppe over og klikk)

Et minikurs om Rundskriv IS-9-2015 om helsepersonellets taushetsplikt vis a vis politiet.

Dette har vært et område som det har vært vanskelig å forholde seg til både som helsepersonell og som politi.

Justis- og Helsedepartamentet har nå utarbeidet dette rundskrivet for å klargjøre problemstillingene.

Kurset består av en nett-tilpasset versjon av rundskrivet, øvingsspørsmål og en avsluttende prøve for å kvittere ut at man har fått med seg hovedpunktene.

Starte kurset ved å velge ditt primære arbeidssted: